Theatre Summer Festival 2016

City:
Nizhny Novgorod

Cinemas:
Cinema Park Sedmoe nebo
Imperiya Grez Indigo
Imperiya Grez Nebo

Dates:
1 July – 30 September 2016


Choose city for details:


Plays