Kotonoha no Niwa

City:
Moscow

Cinemas:
35mm

Dates:
27–28 September 2013Guests

Kotonoha no Niwa

Schedule:

Moscow: 35mm

27 September, Friday

20:00 Kotonoha no Niwa // Q&A: Makoto Shinkai

28 September, Saturday

12:30 Kotonoha no Niwa // Q&A: Makoto Shinkai